Marco Fabbri, “Iside a Pompei”, 2016

Marco Fabbri, “Iside a Pompei” 2016, in Egitto Pompei, pp. 31-54, Mondadori Electa, Milano, 2016 (Italian edition only)
© Electa Mondadori
Historiae 28    01•10•2021